Estigues Informat
Fotogrametria aèriaCreació de contingutsPreservació digital del patrimoni: Escaneig làser 3D

Avís legal


Les presents condicions generals regulen l'ús i accés al lloc web de Portal Forà Dinamització Cultural, SL. (d'ara endavant "l'Empresa") i l'oferta i adquisició de productes i serveis de l'Empresa, disponible per als usuaris en http://www.portalfora.es ("aquest web").


L'Empresa va ser constituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada pel Notari de Palma de Mallorca, Don Gonzalo López-Fando Raynaud el dia 3 de març de 2006; consta inscrita en el Registre Mercantil de Palma de Mallorca en el tom 2198, foli 70, fulla *PM-54075 *Insc. 1ª. Va ser registrada amb domicili social en, Carrer Missió, Palma de Mallorca, Espanya, amb NIF B57405128.


L'ús del lloc web i l'adquisició de qualsevol producte o servei per part de qualsevol usuari comporta la plena acceptació de qualsevol condició específica publicada en el lloc web. A aquest efecte es recomana a l'usuari llegir atentament les condicions i instruccions exposades a les pàgines web cada vegada que accedeixi a les mateixes.


L'Empresa es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquesta lloc web, així com a limitar, modificar o cancel•lar els termes i condicions generals aplicables al lloc web. Qualsevol modificació tindrà vigència a partir de la data de publicació de la mateixa i comprometrà a qualsevol usuari que té accés a la pàgina després de la seva publicació. Aquestes condicions poden ser guardades i impreses per l'usuari usant la funció "Imprimir" del navegador.


Per a qualsevol informació sobre l'empresa o els seus productes i serveis, per favor, contacta’ns a: info@portalfora.es


Objecte


El lloc web té com a objectiu principal proveir informació sobre les activitats de l'Empresa, les seves iniciatives, productes i serveis en general, així com promocionar les seves relacions i oferir productes i serveis a usuaris i partners de Portal Forà.


L'objecte d'aquests termes i condicions és regular l'ús del lloc web i l'adquisició i la disposició dels productes, dels serveis, del contingut i de les eines proporcionats per la companyia als usuaris via aquest lloc web, ja siguin oferts a un cost o gratis, o sota una llicència de codi lliure (d'acord amb els termes legals específics aplicables i els acords de llicència legals de l'usuari final que corresponen als productes, als serveis, al contingut i/o a les eines disponibles en aquest lloc web).Ús general del lloc web


Condicions d'utilització per a l'usuari


Els usuaris poden tenir accés i veure el contingut d’aquest lloc web gratuïtament, conforme a aquests termes i a qualsevol terme específic descrit en cada contingut, producte o servei.


Per rebre certs serveis, l'accés a certes àrees del lloc web pot requerir completar un formulari específic de dades - els camps marcats amb un asterisc indiquen que és obligatori emplenar les dades. Si aquestes dades no es proporcionen, l'empresa es reserva el dret de no proporcionar el servei. L'usuari garanteix que qualsevol dada que proporcioni és complet i exacte, i serà responsable de qualssevol dades falses o inexactes. Les dades personals seran processats d'acord amb la nostra Política de privadesa.


L'usuari es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i serveis del lloc web. Queden estrictament prohibides les activitats il•legals, il•lícites o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; i en general, tota conducta que atempti, indueixi o pugui atemptar contra el respecte a la dignitat humana i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris; o la protecció de la joventut i de la infància. Així mateix queda prohibida tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona o entitat, o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts, així com, incomplir qualsevol requisit de connexió.


L'Empresa es reserva el dret a excloure a l'usuari del servei sense previ avís, i a adoptar quantes mesurades consideri oportunes a cada moment, a fi d'evitar les conductes i activitats indicades.

Propietat Intel•lectual i Industrial


Drets de Propietat Intel•lectual


Amb independència de les obres en domini públic o les llicències lliures o obertes per a aquells continguts que, si escau, els siguin aplicables, s'adverteix expressament que tots els elements del lloc web estan subjectes a drets de propietat intel•lectual o industrial. El contingut, codis font, forma, disseny i denominació dels productes, aplicatius, eines, pàgines, marques, noms comercials, logotips, imatges, sons i gràfics, inclòs el copyright, són propietat o han estat cedits o objecte de llicència a favor de l'Empresa, per la qual cosa l'autoria i el dret d'explotació en tots els seus termes i modalitats es troben protegits per les lleis mercantils i penals vigents, la infracció de les quals, al marge de les responsabilitats pecuniàries corresponents, constitueix una activitat il•lícita o delictiva.


Tret que s'indiqui el contrari, l'usuari haurà d'abstenir-se d'efectuar la reproducció, adaptació, combinació o integració en altres aplicacions, arranjaments o qualsevol altra manipulació o transformació, així com qualsevol forma de comunicació pública o distribució, en relació amb tots els continguts accessibles a través del web, exceptuant el que està disposat en la corresponent llicència lliure o oberta o autorització expressa de l'Empresa.


Enllaços


Aquells llocs web que estableixin enllaços ("hyperlinks") amb les pàgines del present lloc web de l'Empresa hauran d'abstenir-se de reproduir aquestes pàgines. Queden expressament prohibits els enllaços marco, els enllaços profunds i els enllaços d'imatge o qualssevol uns altres que puguin atemptar contra els drets propietaris de l'Empresa, tals com serien la competència deslleial, la publicitat il•lícita, els drets de propietat intel•lectual i industrial, els drets d'imatge, l'honor, i la reputació comercial o similars. Igualment, hauran d'abstenir-se d'utilitzar signes distintius, noms comercials, rètols, informacions o qualsevol altre contingut propi del lloc web, excepte la indicació que formi part del propi enllaç ("link") i sempre que això estigui emparat legal i/o contractualment, especialment, en els casos de confusió o associació. L'anterior es fa extensiu al seu ús com meta etiquetes, paraules clau o similars, inclòs el seu ús específic en cercadors.


En cap cas es podrà donar a entendre ni declarar-se que l'Empresa ha autoritzat, intervé, assumeix, participa o ha supervisat en forma alguna els continguts de la pàgina en la qual figuri l’unllaç, meta etiqueta, paraula clau o similars, ni tan sols que consenteix la pròpia inclusió d'aquests, excepte autorització expressa.


Informació de marca


“Possessions de Mallorca”, els logos “Possessions de Mallorca” i de Portal Forà, i/o altres signes distintius de Portal Forà Dinamització Cultural, S.L. esmentats en aquestes pàgines són marques o marques registrades de l'Empresa. Els noms d'altres societats i productes esmentats en aquestes pàgines poden ser marques dels seus corresponents titulars. En particular:


• Innoviewpoint és marca registrada de *Virtualware


• Virtualware és marca registrada de *Virtualware2007, SL

Política de privadesa


Les presents condicions relatives a privadesa són part de les presents condicions generals.


e-Shop


Obligacions de Portal Forà. Referent a l'oferta de qualsevol producte o servei que es puguin adquirir via el lloc web, la companyia es compromet a:


• Proporcionar la informació exacta, clara i inequívoca de les característiques específiques dels productes, dels serveis, del contingut o de les eines que són sol•licitats per l'usuari, així com dels preus i qualsevol impost aplicable.


• Informar específicament a l'usuari de l'existència d'aquests termes i condicions i posar-les a la seva disposició, juntament amb qualsevol condició específica aplicable en l'acord de llicència de l'usuari final de l'article en qüestió.


• Excepte en el cas d'aquests productes i serveis que es proporcionin immediatament (les descàrregues, per exemple), proporcionar la confirmació que la transacció ha estat acceptada dins de 24 hores després del pagament (on es requereixi) i de l'acceptació de les condicions aplicables per l'usuari.


• Enviar a l'usuari el rebut del pagament o factura dels productes o els serveis contractats de l'Empresa.


Obligacions de l'usuari. L'usuari es compromet a:


• Satisfer les obligacions establertes en aquests termes i condicions, així com les condicions específiques establertes en el lloc web referent als productes, als serveis, al contingut i a les eines oferts per l'Empresa.


• Omplir el formulari per al registre i la compra de productes, de serveis, del contingut i d'eines amb la informació veritable i exacta, on sigui un requisit obligatori tal informació per tenir accés o comprar els productes de l'Empresa, als serveis, al contingut o a les eines.


• Utilitzar els productes, els serveis, el contingut i les eines d'acord amb les especificacions presentades en aquestes condicions i solament per als propòsits establerts en l'acord de llicència de l'usuari final.


• Proporcionar, en el cas de comprar productes, serveis, contingut i eines, els detalls financers requerits per l'Empresa, i pagar totes les sumes degudes d'acord amb el mètode de pagament i els preus establerts publicats per l'Empresa en relació a cada producte o servei en el moment que es contracti.


• Evitar enviar els missatges que podrien impedir o interferir amb l'operació normal dels serveis oferts per l'Empresa. En qualsevol moment, l'usuari serà solament responsable dels missatges que ell compongui i enviï, així com les dades que proporcioni.


Preus


Els preus i les tarifes que corresponen a la compra de productes i de serveis de l'usuari seran els que apareixen en aquest lloc web en el moment en el qual l'usuari iniciï el procés de compra del producte o del servei. Així mateix, les condicions referents a qualsevol cost de l'enviament i els impostos quedaran especificats a la pàgina corresponent del lloc web. Si el producte o el servei contractat per l'usuari necessiten ser lliurats físicament, els costos d'enviament poden variar segons la localització geogràfica del lliurament i seran satisfets per l'usuari.


L'Empresa es reserva el dret a modificar les tarifes i la llista de preus publicats en el seu lloc web. En cap cas, qualssevol canvis no s'aplicaran als productes i als serveis contrets abans de la modificació, a excepció dels conceptes relacionats amb la renovació de productes i/o de serveis.


Els mètodes de pagament per als serveis s'especificaran en les condicions corresponents quan es contractin i estaran sempre disponibles per a l'usuari abans que sigui contractat. L'Empresa es reserva el dret de cancel•lar els serveis contractats per l'usuari en cas que aquest no respecti els mètodes de pagament estipulats, o no pagui els productes i/o els serveis.


Impostos


Els preus mostrats en el moment del pagament inclouen l'impost sobre el valor afegit (impost de l'IVA o "de vendes"), quan sigui aplicable. Les vendes a les persones de dins de la Unió Europea porten IVA. Les vendes fora de la Unió Europea, o en les Canàries, a Ceuta o Melilla estan exemptes d'IVA.


Responsabilitat


L'Empresa no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització per part de l'usuari dels continguts del lloc web de l'Empresa ni dels continguts i opinions de tercers abocats en el seu lloc web.


L'Empresa no garanteix a l'usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió al lloc web i en el subministrament d'informació o qualsevol dels diferents serveis o productes oferts a través del mateix. En conseqüència, l'Empresa i qualsevol possible proveïdor de continguts no seran responsables en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, malament funcionament, i en general, qualsevol inconvenient que tingui el seu origen en causes que escapen del control de l'Empresa o els proveïdors, o provingui d'una actuació dolosa o culposa de l'usuari, o força major.


L'Empresa tampoc garanteix la utilitat, obtenció de resultats o infal•libilitat dels continguts facilitats a través del web, que en tot cas ho són amb caràcter orientatiu i informatiu. Aquesta informació s'ha obtingut de fonts considerades raonablement fiables, però no han de presumir-se en tot cas infalibles, havent de si escau ser contrastats amb altres fonts, previ adoptar qualsevol estat d'opinió o decisió per part de l'usuari. Especialment, tenint en compte que, l'Empresa, no controla, monitoritza, ni es pot fer responsable dels continguts de tercers, especialment els dinàmics o canviants en el temps dels enllaços que, si escau, estiguin inclosos en el present assetjo web. Quantes opinions, mesures, descàrregues o actuacions de qualsevol tipus siguin adoptades per l'usuari, ho seran del seu exclusiu compte i risc.


L'Empresa no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització per part de l'usuari dels continguts del lloc web de l'Empresa ni dels continguts i opinions de tercers abocaments en el seu lloc web, reservant-se el dret a modificar, substituir, actualitzar, renovar, impedir o restringir l'accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o cancel•lar amb caràcter definitiu qualsevol servei, subministrament d'informació o qualsevol altre contingut, ja sigui en relació amb un usuari concret o en general.


Tret que s'estableixi expressament ho contrario en cada cas, l'Empresa no intervé, participa, ni assumeix garantia alguna en relació amb els serveis o productes oferts per tercers proveïdors que, si escau, siguin accessibles mitjançant enllaços o marcs publicitaris.


L'Empresa es reserva el dret a modificar, suprimir, actualitzar, renovar, impedir o restringir l'accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o cancel•lar definitivament qualsevol servei, font d'informació o qualsevol contingut, pel que fa a un usuari específic o en general, en particular quan sigui notificat per una tercera part de caràcter judicial o administrativa o per una altra que denunciï qualsevol actual o potencial incompliment dels drets de tercers. Qualsevol potencial incompliment ha de ser notificat a info@portalfora.es.


Seguretat


L'Empresa utilitza l'última tecnologia per garantir la protecció de la informació. L'Empresa garanteix que la contractació de productes i serveis es durà a terme en un entorn segur.


Un entorn segur s'indica mitjançant el símbol d'un cadenat en la barra d'estat del navegador i amb la lletra "s" després de "http" en l'adreça mostrada en la barra de navegació.


Informació addicional sobre l'ús de cookies pot trobar-se en la nostra Política de privadesa.
Altres


Accés a llocs web de tercers


El present lloc web ofereix accés als portals d'Internet d'institucions públiques. L'accés i utilització per part de l'usuari d'aquests llocs es regeix per les seves pròpies normes, les quals figuren exposades a través de l'avís legal l'enllaç del qual consta al peu de les diferents pàgines d'aquest lloc. L'anterior es fa extensiu als altres enllaços que, si escau, estiguin inclosos en el present lloc web i que dirigeixin a URLs o adreces d'Internet de tercers.


Publicitat


Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable. l'Empresa no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: info@portalfora.es.


Dret aplicable i Fur


Les presents condicions es regeixen per la normativa espanyola vigent que li és aplicable. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis del lloc web, les parts, amb l'acceptació d'aquestes Condicions, se sotmetran als Tribunals i Jutjats de Palma de Mallorca (Espanya).